Phaneromenis 70 has a great selection of handmade products and works of art that are created by local artists/workshops/craftsmen. You can read more about our selections of products below. To check out our products visit our instagram page–>  https://www.instagram.com/phaneromenis70/ or our facebook page–>  https://www.facebook.com/phaneromenis70/

To place your order simply email us at phaneromenis70@gmail.com

Η Φανερωμένης 70 κατέχει μεγάλη συλλογή από χειροποίητα προϊόντα και έργα τέχνης που έχουν κατασκευαστεί από ντόπιους καλλιτέχνες/ εργαστήρια/ τεχνήτες. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την συλλογή των προϊόντων που έχουμε στο κατάστημά μας, παρακάτω. Για να δείτε τα προϊόντα μας επισκεπτείτε τη σελίδα μας στο instagram–> https://www.instagram.com/phaneromenis70/ ή τη σελίδα μας στο facebook –> https://www.facebook.com/phaneromenis70/

Για παραγγελίες επικοινωνήστε μαζί μας στο phaneromenis70@gmail.com

Cypriot Copper / Κυπριακός Χαλκός

If you are wondering what lies in the heart of Cyprus, you don’t have to look any further than here: it is copper.
This metal has been the main reason why the ancient cypriot civilizations developed into a big force in maritime trade, but also the main element that connected Cyprus with the rest of the Mediterranean world, providing it with its precious copper. Even the name of the island is said to have derived from the eteocypriot word for “copper”. Throughout the centuries, cypriot craftsmen have based their creativity on producing almost anything using plain copper or alloys of it. These objects vary from small rings and necklaces to kitchen utensils or everyday tools.
Therefore, by collaborating with local artists, we bring forth handmade jewellery made with pure cypriot copper, keeping the ancient tradition alive.

Some fun facts about copper: it produces very positive energy vibes, it has antimicrobial elements and also is environmentally friendly due to the fact that it is 100% recyclable.

Skouriotissa Mine:
This particular mine was the main mining station for copper, and the only one that is still being used today by the Hellenic Copper Mines. It is said that this mine is probably the oldest operational mine. Our copper objects are crafted by copper collected by this particular mine.

Cypriot Copper / Κυπριακός Χαλκός

Αν αναρωτιέστε τι κείτεται στην καρδιά της Κύπρου, δεν χρειάζεται να ψάξετε πιο μακριά από εδώ: είναι ο χαλκός.
Αυτό το μέταλλο είναι ο κύριος λόγος που οι αρχαίοι κυπριακοί λαοί αναπτύχθηκαν τόσο σε μεγάλη ναυτική δύναμη, αλλά και το κύριο στοιχείο που συνέδεσε την Κύπρο με την υπόλοιπη Μεσόγειο, προσφέροντας της τον πολύτιμο χαλκό της. Ακόμα και το όνομα του νησιού προέρχεται από την ετεοκυπριακή αντίστοιχη λέξη του “χαλκού”.
Μέσα στους αιώνες, οι Κυπραίοι τεχνήτες βάσισαν την δημιουργικότητά τους στο να παράγουν σχεδόν τα πάντα με χαλκό και κράμματα που εμπεριείχαν χαλκό. Τα αντικείμενα που προέκυπταν ποικίλουν από μικρά δαχτυλίδια, σε βραχιόλα, σε χρηστικά αντικείμενα κουζίνας ή καθημερινής χρήσης εργαλεία.
Επομένως, συνεργαζόμενοι με ντόπιους καλλιτέχνες, φέρνουμε στην επιφάνεια χειροποίητα κοσμήματα κατασκευασμένα με αγνό κυπριακό χαλκό, διατηρώντας την αρχαία παράδοση ζωντανή.
Κάποια fun facts σχετικά με τον χαλκό: εκπέμπει πολύ θετικά κύματα ενέργειας, έχει αντιμικροβιακά στοιχεία και είναι φιλικός προς το περιβάλλον λόγω του ότι είναι 100% ανακυκλώσιμος.

Το μεταλλείο της Σκουριώτισσας:
Το συγκεκριμένο μεταλλείο ήταν ο κύριος σταθμός για την εξαγωγή χαλκού, και το μοναδικό που χρησιμοποιείται ακόμα από τα Ελληνικά Ορυχεία Χαλκού. Λέγεται ότι το συγκεκριμένο ορυχείο είναι το πιο παλαιό επί λειτουργίας ορυχείο. Τα χάλκινά μας κοσμήματα κατασκευάζονται από χαλκό του συγκεκριμένου μεταλλείου.

Cypriot Pottery Tradition/Παραδοσιακή Κυπριακή Κεραμική

Cypriot pottery tradition: In Cyprus, our pottery tradition goes back thousands of years ago. The most famous pottery related villages used to be Varosi, Lapythos, Fini, and Kornos. Pottery has been a part of the Cypriot craftmanship and maritime trade tradition for so long that there is not a single house that does not possess at least one item of ceramic produced in Cyprus. The relation between our island and pottery is deep, just like its clay, which locals find in the ground they step on. By simply adding a few drops of water to this clay, it is ready to mold and be shaped into a ceramic vessel. There are dozens of techniques developed to create a variety of consistencies in pottery vessels, more coarse ware or fine ware, different decorative motives and themes, and different kind of vessels for all sorts of uses.
The ceramics we display at Phaneromenis 70 are made by a family who have kept the tradition alive by making all these unique pieces of pottery especially for our shop.

Cypriot Pottery Tradition/Παραδοσιακή Κυπριακή Κεραμική

Παραδοσιακή Κυπριακή Κεραμική: Στην Κύπρο, η κεραμική μας παράδοση πηγαίνει πίσω χιλιάδες χρόνια. Οι πιο διάσημες για τον πηλό τους επαρχίες ήταν το Βαρώσι, η Λάπηθος, το Φοινί και ο Κόρνος. Η κεραμοποιεία αποτελεί μέρος της κυπριακής τεχνογνωσίας και της παράδοσης του θαλάσσιου εμπορίου για τόσο καιρό, που δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι στην Κύπρο που να μην έχει τουλάχιστον ένα κεραμικό αγγείο που παράχθηκε εδώ. Η σχέση μεταξύ του νησιού μας και της κεραμικής είναι βαθιά, όπως και ο πηλός μας, τον οποίο οι ντόπιοι συλλέγουν από το έδαφος που πατάνε. Με το να προσθέσεις λίγες σταγόνες νερό στον πηλό, είναι έτοιμος για να πλαστεί σε κεραμικό αγγείο. Υπάρχουν δεκάδες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για να δημιουργηθούν διάφορες συστάσεις στον πηλό, είτε πιο χονδρόκοκκη είτε πιο λεπτή κεραμική, διαφορετικά ζωγραφικά μοτίβα και θεματολογίες, και διαφορετικών ειδών αγγεία για διαφορετικές χρήσεις.
Τα κεραμικά που έχουμε στην Φανερωμένης 70 κατασκευάζονται από μία οικογένεια που έχει διατηρήσει την κεραμική παράδοση του νησιού ζωντανή με το να φτιάχνει αυτά τα ξεχωριστά κομμάτια κεραμικής, ειδικά για το κατάστημά μας.

Pelekis / Πέλεκυς

The group Pelekis has taken its name from the word “πέλεκυς” in greek, which means “axe”, and follows many symbolisms from ancient greek mythology. The axe has a votive character and it is also connected with the symbol of lightning. The group is composed of cypriot artists who created this team since their early university years and ever since have been collaborating with Phaneromenis 70 for different projects that have as their core theme of creativity, the “cypriotness”. “Cypriotness” is a newly found word which describes and gives meaning to the cypriot culture and character. It is very important for this term to survive due to the fact that since the Republic of Cyprus is a young state not even a century old, it needs to highlight its own character though its roots to reenforce the self esteem of the cypriot people.

Pelekis group has created the t-shirts, bags, postcards, and notebooks that we have in display at the shop. They have also collaborated with students from Cypriot Universities under the curation of Phaneromenis 70, to participate in the cypriot art contest “Kυπριακά και Καλύτερα”, proudly winning all four prizes for representing the “cypriotness” best.

Pelekis / Πέλεκυς

Η ομάδα “Πέλεκυς” έχει πάρει το όνομα της από την ομώνυμη ελληνική λέξη και σημαίνει “τσεκούρι”, και εμπεριέχει πολλούς συμβολισμούς από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Ο πέλεκυς έχει αναθηματικό χαρακτήρα και συνδέεται επίσης με το σύμβολο του κεραυνού. Η ομάδα αποτελείται από κύπριους καλλιτέχνες που δημιούργησαν αυτό το γκρουπ από τα πρώτα έτη τους στο πανεπιστήμιο και έκτοτε συνεργάζονται με τη Φανερωμένης 70 για διαφορετικά πρότζεκτς που έχουν σαν κύριο θέμα της δημιουργικότητάς τους, την “κυπριακότητα”. Η “κυπριακότητα” είναι μία νέα λέξη που περιγράφει και δίνει νόημα στον κυπριακό πολιτισμό και την κυπριακή κουλτούρα. Είναι ένας πολύ σημαντικός όρος και πρέπει να επιβιώσει διότι από τη στιγμή που το Κυπριακό Κράτος συστάθηκε τόσο πρόσφατα, και δεν είναι ούτε ενός αιώνα, χρειάζεται να φωτίσουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μέσα από τις ρίζες του και να ενδυναμώσουμε την αυτοπεποίθηση του κυπριακού λαού.

Η ομάδα Πέλεκυς έχει δημιουργήσει μία σειρά από φανέλες, τσάντες, καρτ-ποστάλ, και τετράδια, τα οποία πουλάμε στο πολιτιστικό μας κέντρο. Έχουν επίσης συνεργαστεί με φοιτητές από κυπριακά πανεπιστήμια, υπό την επιμέλεια του Φανερωμένης 70, για να συμμετάσχουν στον κυπριακό διαγωνισμό τέχνης “Κυπριακά και Καλύτερα”, κερδίζοντας περήφανα και τα τέσσερα βραβεία για την καλύτερη εκπροσώπηση της “κυπριακότητας” σε προϊόν.

Works of Art / Έργα Τέχνης

Works of Art: at Phaneromenis 70 we display the work of a variety of Cypriot artists. We personally pick selected art pieces that are capable of portraying a certain “Cypriot” element. Our goal is to show how the Cypriot artists get inspired by the island’s flora, fauna, landscape, traditions. By definition, most of the works we display show the artistic expression of folk “cypriotness”, where as others are contemporary works of art. Whichever the case is, we are proud and happy to support any qualitative and beautiful work of art produced by locals.

Works of Art / Έργα Τέχνης

Έργα τέχνης: στη Φανερωμένης 70, παρουσιάζουμε τη δουλειά μιάς μεγάλης ομάδας Κύπριων καλλιτεχνών. Διαλέγουμε συγκεκριμένα έργα τέχνης τα οποία είναι σε θέση να αναδείξουν ένα συγκεκριμένο “κυπριακό” στοιχείο. Ο στόχος μας είναι να δείξουμε το πώς επηρεάζονται οι Κύπριοι καλλιτέχνες από τη χλωρίδα και την πανίδα, το τοπίο και τις παραδόσεις της Κύπρου. Εξ ορισμού, τα περισσότερα από τα έργα τέχνης μας προβάλλουν την καλλιτεχνική έκφραση της λαϊκής “κυπριακότητας”, ενώ άλλα είναι σύγχρονα έργα τέχνης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είμαστε περήφανοι και ευτυχείς που έχουμε την ευκαιρία να προωθήσουμε και να στηρίξουμε οποιαδήποτε ποιοτική και όμορφη καλλιτεχνική δουλειά, που έχει παραχθεί από ντόπιους.

Jewellery Collection / Συλλογή Κοσμημάτων

Our series of jewellery was made by local craftsmen who adapted traditional patterns and technics in modern, unique jewellery items especially for Phaneromenis 70. Handmade rings, bracelets, necklaces and pins are displayed in our shop, all made from copper, gold and silver.

Jewellery Collection / Συλλογή Κοσμημάτων

Η σειρά κοσμημάτων μας έχει κατασκευαστεί από ντόπιους τεχνήτες που ενστερνίστηκαν τις παραδοσιακές τεχνικές και τις προσάρμοσαν σε μοντέρνα, ξεχωριστά κοσμήματα ειδικά για τη Φανερωμένης 70. Χειροποίητα δαχτυλίδια, βραχιόλια, κολιέ και μενταγιόν, καρφίτσες κ.α. εκτίθενται και πωλούνται στο κατάστημά μας, όλα φτιαγμένα από χαλκό, χρυσό και ασήμι.